Tillbyggnaden

Konstnärligt gestaltningsuppdrag

Publicerat 11 november 2011 | Av |

En om- och tillbyggnad av Stadsbibliotekets planeras att starta våren 2012. Biblioteket ska då också förses med konstnärlig gestaltning som ska tillföra huset och miljön estetiska och inspirerande värden. Därför bjuder nu Kulturfastigheter i Göteborg/HIGAB in yrkesverksamma konstnärer i Sverige och Norden till att medverka i den konstnärliga gestaltningen av Stadsbiblioteket.

Gå direkt till HIGAB:s sida för Konstnärliga gestaltningsuppdrag

Urval av konstnär(er) kommer att göras i två steg:

Steg 1. Intresseanmälan

I första steget inbjuds alla intresserade konstnärer att lämna en intresseanmälan.  Intresseanmälan ska lämnas senast den 19 december 2011.  I intresseanmälan ska konstnärer bl a lämna uppgifter om konstnärlig yrkeserfarenhet och meriter, utbildning och referensuppdrag genomförda i offentlig miljö.

En intresseanmälan ger inte automatisk rätt att lämna skissförslag (anbud).

Steg 2. Skissförslag (anbud)

De konstnärer som uppfyller ställda krav och bedöms ha bäst förmåga att utföra uppdraget utifrån beställarens behov kommer att bli inbjudna att lämna ett skissförlag (anbud) på gestaltning av en eller flera av uppdragen d v s de platser som ska gestaltas. Ytterligare krav anpassade till den aktuella placeringen av konst samt anbudskrav kommer att ställas. Kravens innehåll kommer att presenteras vid steg 2. I anbudet ska ett skissförlag med tidplan och kostnadsuppskattning lämnas. Skissförslag ersätts med arvode.

Av inlämnade skissförslag väljs en konstnärlig gestaltning ut per plats för utförande.

Konsten upphandlas enlig LOU vid urvalsförfarande.

Förfrågningsunderlaget finns att hämta på: www.upphandlingar.nu

Observera att skissförslag inte efterfrågas i detta upphandlingsskede.

Om- och tillbyggnaden genomförs i samverkan mellan Kigab och Kulturförvaltningen. En konstarbetsgrupp har sammansatts för upphandling och genomförande av gestaltningsuppdraget. I konstarbetsgruppen ingår representanter från Stadsbiblioteket, Kigab (fastighetsägare del av Higab), Kulturförvaltningen, Erséus arkitekter AB (arkitekt för om- och tillbyggnaden) samt en extern konstsakkunnig vid utvärderingstillfällen.

Uppdraget

Konsten ska stärka besökarens upplevelse av en plats som är mycket mer än ett traditionellt utlåningsbibliotek. Det moderna biblioteket är en mötesplats med kultur, lättillgänglig information, oväntade upplevelser och med många vägar till kunskap.

Här sker ständiga möten människor emellan, men också mellan besökare och alla slags medier, nya som gamla. Det moderna biblioteket har en komplex verksamhet som befinner sig i en tid av förändring, där innehåll snabbt måste anpassas ändrade behov, nya medier och ny teknik.

Konsten får gärna ta avstamp i idén om det demokratiska biblioteket – där alla kommer till tals och där alla bidrar. Användaren är inte längre en passiv låntagare utan en aktiv deltagare. Delaktighet är demokrati och demokrati är en grundbult i bibliotekstanken.

Konsten får gärna spegla att det samtida biblioteket är ett aktivt hus, öppet och lättillgängligt för alla.

På samma sätt som mediananvändning kan konsten bidra till att man möts av det oväntade och överraskande som ger nya insikter och inbjuder till delaktighet men som också förmedlar trygghet och tillfredställelse i att hitta det efterfrågade och välkända.

Konsten ska vara framåtblickande och får gärna med sin form och sitt innehåll utmana både nu och framöver.

Kunskap, digitalisering, inspiration, mötesplats och tolerans kan vara ledord för denna dialog.

Konsten kan också ha en orienterande funktion i sin placering och utformning. Material belysning och färgsättning är viktiga komponenter.

Mer information om Stadsbibliotekets om- och tillbyggnaden finns på: www.stadsbiblioteket.nu/tillbyggnad

Platser för konstnärlig gestaltning

De två aktuella platserna för konstnärlig gestaltning beskrivs här:

Uppdrag 1: Pelare vid ny entré

Vid Stadsbibliotekets nya entré står tre, runda stålpelare som bär upp den del av byggnaden som kragar ut över entrén. Pelarna är det första som möter besökaren vid entrén och som kan få en konstnärlig gestaltning och förädling.

Även i övrig bebyggelse runt Götaplatsen förekommer pelare som arkitektoniska element, t ex Stadsteaterns pelare och kariatyder samt pelarna på Konserthuset.

Materialvalet skulle kunna knyta an till material som förekommer på andra håll runt Götaplatsen.

Den konstnärliga gestaltningen ska vara möjlig att utföra inom en kostnadsram av högst 600 000 kronor exkl. moms.  Kostnadsramen innefattar material, transporter, montering och andra kringkostnader samt konstnärsarvode.

Uppdrag 2: Tillbyggnadens ”kärna”

Stommen i Stadsbibliotekets tillbyggnad utformas som en tydlig volym inuti den uppglasade tillbyggnaden. Den är tydlig både inifrån och utifrån, framförallt i den fasad som vänder sig mot Lorensbergsparken och hotellet. Kärnan är ett viktigt arkitektoniskt element som bland annat underlättar orienteringen i byggnaden.

Kärnan kläs in med ett ytskikt av trä, laserat i en tydlig kulör som avviker från övriga väggytor.

På den inklädda ytan kan man tänka sig konstnärlig gestaltning av något slag. Omfattning, utformning och placering av den konstnärliga gestaltningen ev. kulören på inklädnaden är upp till konstnären att föreslå. Ytan kan perforeras. Dock kan det behöva tas brandteknisk hänsyn, eftersom inklädnaden även fungerar som brandskydd för byggnadens stålkonstruktion.

Den konstnärliga gestaltningen ska vara möjlig att utföra inom en kostnadsram av högst 600 000 kronor exkl. moms.  Kostnadsramen innefattar material, transporter, montering och andra kringkostnader samt konstnärsarvode.

Tidplan för genomförande

De konstnärliga gestaltningsuppdragen ska vara färdig installerade till nyinvigning av Stadsbiblioteket planerad till första halvåret 2014.

Kommentarer inaktiverade.