Beslut

Det nya Stadsbiblioteket på Kungsportsavenyn © Erséus Arkitekter.
Det nya Stadsbiblioteket på Kungsportsavenyn © Erséus Arkitekter.

Beslut tagna av Göteborgs Stads kulturnämnd om Stadsbiblioteket Göteborgs framtida om- och tillbyggnad.

2010-09-27 | Beslut i Kulturnämnden
Kulturnämnden begär att kommunstyrelsen ska ge tillstånd till att Stadsbiblioteket byggs om och till. Ett program har tagits fram för tillbyggnaden på ca 3 700 kvadratmeter och ombyggnaden på ca 10 000 kvadratmeter.

2010-06-15 | Beslut i Kulturnämnden
Beslut om att Stadsbiblioteket ska byggas om i en etapp vilket innebär fullständig stängning i c:a 18 månader.

2009-08-25 | Beslut i Kulturnämnden
Uppdrag till lokalsekretariatet att ta fram programhandlingar som underlag för projektering. Uppdrag till lokalsekretariatet att teckna avtal med Higabgruppen angående programhandlingar.

2008-10-30 | Beslut i Kulturnämnden
Kulturnämnden förklarar följande uppdrag fullgjorda: uppdrag att teckna avtal med Kigab angående förstudie och detaljplanearbete samt uppdrag till Higab att framställa en förstudie.

2008-06-19 | Presentation för Kulturnämnden
Detaljplan för Stadsbiblioteket, Park Avenue Hotel, Lorensbergsteatern m.fl. – samrådshandling.

2007-09-20 | Beslut i Kulturnämnden
Hemställan att lokalsekretariatet granskar överenskommelse om förstudie mellan kulturförvaltningen och Higab. Uppmaning till lokalsekretariatet att ge Higab i uppdrag att påbörja förstudie och detaljplanearbete.

2007-02-20 | Beslut i Kulturnämnden
Bedömningsgruppens förslag presenteras och bedömningsgruppens uppdrag förklaras fullgjort. Samma beslut fattat i byggnadsnämnden.

2006-03-22 | Beslut i Kulturnämnden
Val av två ledamöter att ingå i särskild bedömningsgrupp för tillbyggnadsförslagen.

2006-03-22 | Beslut i Kulturnämnden
Beslut om parallella uppdrag riktade till fyra arkitektkontor samt beslut om att godkänna kostnader för parallella uppdrag och detaljplan.

2005-06-14 | Presentation för Kulturnämnden
Volymstudie som anger tillbyggnadens läge i förhållande till nuvarande biblioteksbyggnad och omgivande byggnader presenteras.

2004-05-27 | Presentation för Kulturnämnden
Ett arbetsmaterial i form av en behovsbeskrivning presenteras.

2003-04-24 | Beslut i Kulturnämnden
Uppdrag till lokalsekretariatet att utreda behovet av, innehållet i och kostnaderna för en tillbyggnad av Stadsbiblioteket.